2021

Coronaepidemien udfordrede Dansk Center for Byhistorie, der måtte reagere på pandemien. Vi begyndte i 2021 bogprojektet ”Danmarks Byer 1550-1850” – støttet af Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond – der er andet bind i centerets serie om danske byers historie. Centeret satser fortsat på byens miljø og natur – ud over projekter om infrastruktur og sansehistorie. Coronaepidemien gav anledning til at deltage i projekter om bylivets tilpasning til epidemier, og centeret samarbejder stadig internationalt med Antwerpen, Leicester og Paris. Mikkel Thelle, leder af Dansk Center for Byhistorie, fortæller om årets gang og centerets projekter.Center for Byhistorie er partner i projektet ”Exploring the World from our Windowsills: The hidden heritage of Danish Houseplants from the Cape, South Africa”, der i juni måned ansøgte om fondsstøtte. Projektet vil undersøge potteplanternes skjulte kulturhistorie. Planterne, hvoraf en meget stor del har oprindelse på Capehalv-øen i Sydafrika, kom til Danmark som overklassens samlerobjekter, men fik i løbet af 1800-tallet en vigtig plads i danske middelklassehjem og i dansk kultur – og har det stadig. Projektet involverer et nyt samarbejde mellem Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier ved Aarhus Universitet, Dansk Center for Byhistorie og Den Gamle By, hvor antropologer, historikere og gartnere vil samarbejde om at bringe potteplanternes skjulte kulturarv frem i lyset. Hvordan interagerer mennesker og planter, og hvordan kan potteplanternes koloniale oprindelse give os øget opmærksomhed på migration, nostalgi og globale netværk? Centeret er i tæt samarbejde med Den Gamle By en del af forskningsprojektet ”Bylivets sorte omstilling”, der blev præsenteret i årbogen for 2020. Projektet undersøger, hvordan byerne og menneskers dagligdag er blevet afhængige af et højt energiforbrug. I 2021 offentliggjorde man de første resultater, hvor der er blevet gennemført beregninger af CO2-aftryk for udvalgte kategorier i historiske nedslag. I et unikt og nyskabende samarbejde knytter projektet – det første herhjemme – museal forskning i byens kulturhistorie til naturvidenskabelige metoder.”Entangled Fluid Cities” har også byens miljø som omdrejningspunkt med sine undersøgelser af byens vand og vandforbrug i det seneste århundrede. Projektet, der også blev præsenteret i årbogen 2019, har i 2021 resulteret i seminaret ”Technonatures and Urban Transformation” (januar), som er ved at blive omsat til bog. Resultater er også blevet præsenteret på ”Urban History Group Conference” i Storbritannien og i videnskabelige artikler om badeværelsets introduktion i moderne storbyers boliger og om nordisk byhistorie i et komparativt perspektiv. Desuden er der udgivet en artikel om Køge Bugt Strandpark som omdrejningspunkt for by, vand og velfærd, og endnu en artikel er under forberedelse. På grund af coronakrisen er projektet forlænget, hvilket er en hjælp, blandt andet fordi vigtige arkiver har været lukket ned i flere omgange.Deltagelsen i indsamlingsprojektet ”Den pandemiske by” – ligeledes præsenteret i 2020-årbogen – er blevet afsluttet og har resulteret i tre artikler til tidsskrifterne Jordens Folk, Journal for the History of Environment and Society og Social Anthropology.

modernisering, velfærd og medborgerskab

Christian Ringskou afsluttede i 2021 sit ph.d.-projekt ”Købstaden og den nye by” om Skjern og Ringkøbing i perioden 1880-1921, hvor den fremstormende stationsby udfordrede den gamle købstad om at blive det toneangivende bycenter ved Ringkøbing Fjord. Christian erhvervede ph.d.-graden ved et online ph.d.-forsvar i april måned.Ligeledes er Silke Holmqvist tæt på at afslutte sit ph.d.-projekt med titlen ”Inventing an Immigrant: An Emotional Geography of Guest Worker Images in Denmark, 1960-1989”, der undersøger fjernsynsbilleder af ikke-vestlig indvandring i 30 år. Projektet viser, hvilke urbane steder i det danske velfærdssamfund der kan forklare majoritetsbefolkningens udvikling af negative følelser over for indvandring. Silke indleverede sin ph.d.-afhandling til bedømmelse ved Aarhus Universitet i efteråret 2021. Centeret vil desuden følge et ny ph.d.-projekt, hvor Bjarke Hellemann undersøger religionens bidrag til politisk kultur og medborgerskab i 1700-tallets Danmark. I efteråret 2021 har Bjarke været i forskningspraktik i Dansk Center for Byhistorie som del af sit ph.d.-forløb. Centerets interesse for byernes særlige rolle i velfærdsudviklingen og moderniseringsprocesserne i det 20. og 21. århundrede har resulteret i udvidede samarbejder med byhistorikere i Sverige, Tyskland, Belgien og Storbritannien. Det er udmundet i en fælles artikel i tidsskriftet Urban History om europæiske byers infrastruktur og medborgerskab. I forhold til medborgerskab har centeret indledt et samarbejde om byens sociale bevægelser med den tyske byhistoriker Philipp Reick, der er gæsteforsker i Aarhus. Især Mikkel Høghøj har præsenteret flere papers på nordiske konferencer, og Mikkel Thelle har deltaget i en konference om franske og danske velfærdsbyer i Paris.

Lydhistorie, turismens historie og ”Viabundus”

Som beskrevet i årsberetningen fra 2019 deltager centeret i forsknings- og formidlingsprojektet ”Lyden af hovedstaden”, der handler om byens lyde og historiske lydlandskaber med vægt på dialekter og sprogfællesskaber. Projektet har i 2021 resulteret i et særnummer af tidsskriftet Kulturstudier om lydkultur, hvor både projektets deltagere og andre lydforskere har deltaget. Mikkel Thelle sidder i projektets følgegruppe og deltager med et delprojekt om lyd i københavneres erindringer fra omkring år 1900. Turismens historie i Danmark har fået opmærksomhed i 2021 i centeret med udgivelsen af ”Turistlandet”i Aarhus Universitetsforlags bogserie 100 danmarkshistorier. Bogen beskriver fremvæksten af turisme i Danmark ca. 1830-1967. Et vigtigt aspekt er fremvæksten af lokale turistforeninger, der ønskede at vise byernes seværdigheder frem, og som markerede begyndelsen til en ny service- og oplevelsesøkonomi. Mikael Frausing har desuden præsenteret en under-søgelse af de danske byers turistplakater mellem 1930 og 1960 på Dansk Komité for Byhistories årsmøde. Projektet ”Viabundus”-Danmark nærmer sig sin afslutning. I 2021 blev der arbejdet på at koble den danske del af projektet til det transnationale projekt ”Viabundus”, der via et interaktivt digitalt kort med database viser veje og vejforløb i Nordeuropa i senmiddelalder og tidlig moderne tid. Projektet gør det muligt at udregne daværende rejsetider mellem byer i store dele af Nordeuropa og rummer desuden unikke data om byer, broer, færgesteder og markeder i perioden ca. 1350-1650. Kasper H. Andersen fra Moesgaard Museum (tidligere ansat ved Dansk Center for Byhistorie) er projektleder på det danske projekt og har sammen med andre projektledere i Viabundus udarbejdet en artikel, der præsenterer projektet for et internationalt publikum. Byer i middelalderen er også omdrejningspunkt for projektet ”Research Network for Urban Literacy”, som centeret ligeledes afvikler i samarbejde med Kasper H. Andersen. Projektet er afsluttet i 2021 med en international antologi med bidrag fra 14 forfattere om byer og læse- og skrivefærdigheder i Norden frem til ca. 1550, ligesom der er kommet en digital komponent på centerets website.

Undervisning, vejledning og praktik

Mikkel Thelle har i foråret været vejleder på tre historiespecialer om byhistoriske emner, og gennem undervisning i kurserne By og Natur og Kulturhistoriens Teori og Metode har centeret knyttet historiestuderende til det løbende arbejde med museer og kulturhistorie. Mikael Frausing har i foråret 2021 undervist i Kulturarv, Historie og Formidling og har i efteråret haft et specialeforberedende forløb.

Hvad er centeret?

Dansk Center for Byhistorie er en selvstændig forskningsinstitution og et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Den Gamle By. Centerets bestyrelse består af museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, institutleder Bjarke Paarup, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, professor Bjørn Poulsen, Historisk Afdeling ved Aarhus Universitet, seniorforsker ved Rigsarkivet og formand for Dansk Komité for Byhistorie Jørgen Mikkelsen og stadsarkivar Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv, der er adjungeret lektor ved centeret. Som observatører sidder vicedirektør Allan Leth Frandsen, Den Gamle By, og professor Mary Hilson, afdelingsleder på Historisk Afdeling, Aarhus Universitet.Centeret ledes af lektor Mikkel Thelle, og ph.d. Mikael Frausing er ansat som videnskabelig medarbejder. Desuden er der tilknytet yngre forskere og studerende. Ph.d. Mikkel Høghøj er postdoc ved centeret i forskningsprojektet ”Entangled Fluid Cities”, og Silke Holmqvist nærmer sig afslutningen på sit ph.d.-projekt om gæstearbejdere i 1970’erne. Emma Barnhøj Jeppesen, Kasper Jacobsen og Maria Slæggerup har været tilknyttet som projektansatte.

Historiestuderende Mette Bonnema Fisker er studentermedhjælper i centeret, og centeret har i efteråret 2021 haft kunsthistoriestuderende Erica Wyrdling i praktik.

Danish centre for Urban History 2021 

The Centre for Urban History began a new book project in 2021: “Danish Towns 1550-1850” has received generous support from the Augustinus Foundation and the Aage and Johanne Louis-Hansen Foundation and will offer an historical overview of all Danish towns in the early modern period. It is the second volume in the Centre’s series about the history of Danish towns. The research centre re-mains focused on the city and the urban environment with two projects relating to transformations of urban life in the 20th century: a project on urban water and water consumption and another on the dependency on high levels of energy consumption based on fossil fuels. We are also involved in a new project that seeks to explore the hidden heritage of Danish house plants brought from the Cape, South Africa, in the 19th century and gradually adopted into Danish bourgeois and middle-class homes. Covid-19 continued to be a challenge for the research centre throughout 2021, but also gave us an opportunity to take a new look at how urban life has responded to epidemics throughout history. The work on historical soundscapes and on the medieval infrastructure has continued and results have been published in 2021, as well as a book on Danish tourism in a historical perspective. International cooperation with other Centres of Urban History in Antwerp, Leicester and Paris is progressing, with mutual exchanges, educational initiatives and publications.