Årsberetning 2011

Den Gamle By driver i samarbejde med Institut for Kultur og Samfund (tidlige-re Institut for Historie og Områdestudier) på Aarhus Universitet forsknings- og formidlingscentret Dansk Center for Byhistorie. Centrets leder og bestyrelses-formand orienterer her om de vigtigste aktiviteter i 2011.

Et forskningsår

Centrets virksomhed veksler mellem kerneopgaverne forskning, formidling og undervisning. 2010 var præget af den store udgivelse af trebindsværket om Ribe Bys Historie, og i 2011 kunne to nye forskningstunge opgaver køres i stil-ling. Undervisning i byhistorie har der derimod ikke været i 2011, men der er som altid blevet ydet vejledning af specialestuderende ved historiestudiet ved Aarhus Universitet. De byhistoriske specialer har i år stået i Aarhus’ tegn – med enkelte afstikkere. Tre specialer blev det til, hvoraf to handlede om for-eningslivet i Aarhus fra 1800-tallet og omtrent frem til Anden Verdenskrig, og det tredje undersøgte cykelkulturen i sammenhæng med byplanlægningen i Aarhus, Odense og Hjørring frem til i dag.

Projekt Middelalderbyen

Årets store nyhed indløb midt på året, da Velux Fondene kunne meddele, at de gerne ville imødekomme Den Gamle Bys og centrets ansøgning til projektet Danske Middelalderbyer med 4.343.150 kr. Projektet skal både afslutte et æl-dre projekt med næsten samme navn, Projekt Middelalderbyen, og være en generel oversigt over de danske byers spændende udvikling fra de første byers opståen i den sene vikingetid og op igennem middelalderen.

Projekt Middelalderen blev iværksat for 34 år siden på initiativ af daværende professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet, senere rigsantikvar, Olaf Olsen. Hensigten var at samle samtlige relevante kilder fra en række byer sammen og skabe et fast grundlag for at sammenligne udviklingen i byerne. Byernes opståen, det fysiske byrum og den arkæologiske status var de vigtig-ste emner for undersøgelserne.

Der blev nået meget inden for projektets levetid, og der udkom bøger eller af-rapporteringer fra syv byer. Men en fornuftig afslutning og afrunding af projek-tet forudsætter gennemførelse af to delprojekter. For det første skal det mang-lende bind om Aarhus skrives, og dernæst vil det være en gevinst for både for-skere og andre historisk interesserede, hvis den omfattende samling af kilder fra projektets tusinder af hulkort (den tids mest udviklede søgemiddel!) kunne gøres tilgængelig. Det vil skabe det bedst tænkelige grundlag for at skrive et oversigtsværk med inspiration fra Projekt Middelalderbyens systematik.

Velux-bevillingen gør det muligt at betale topforskere fri til at skrive de to bø-ger om henholdsvis den overordnede danske udvikling og den lokalt aarhu-sianske byhistorie, og der er også midler til en digitalisering af kildematerialet til bycentrets hjemmeside, Den Digitale Byport.

Vi kan i øvrigt glæde os over, at Danske Middelalderbyer nyder fuld opbakning fra Olaf Olsen, ligesom et stort fremmøde fra danske middelalderhistorikere og arkæologer med flere til et seminar i juni på Aarhus Universitet var et tegn på den opmærksomhed, emnet nyder i faglige kredse. Seminaret var arrangeret med støtte fra Institut for Historie og Områdestudier i samarbejde med Dansk Komite for Byhistorie.

Da man rev de danske byer ned – nyt ph.d.-projekt

Kristian Buhl Thomsen tiltrådte 1. februar som centrets nye ph.d.-studerende på grundlag af et stipendium fra Arts, Aarhus Universitet. Projektet hedder Strategier og ideologier i den danske sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1990.

Kristian Buhl Thomsen vil dykke ned i Boligtilsynsrådets og Saneringsnævnets arkiver og lave en analyse af de ideologiske og politiske kampe, der prægede politikken i en række danske byer fra den første danske saneringslov i 1939 til 1990, hvor en ny byfornyelsesstrategi begyndte at slå igennem. Det er projek-tets tese, at navnlig to overordnede grupper prægede udviklingen. På den ene side stod den modernistiske retning, som med fokus på økonomiske og funkti-onelle overvejelser var fortalere for totalsaneringer af hele kvarterer som vejen frem, når tidens meget dårlige social- og boligforhold skulle fjernes fra bybille-det. På den anden side stod den romantiske gruppe, der med fokus på bykvar-terers eksisterende arkitektoniske og æstetiske potentialer var fortalere for bygningsforbedringer og bevaring. – En mere nænsom retning, der langsomt sejrede med introduktionen af begrebet byfornyelse i lovgivningen i 1983. Sti-pendiet løber frem til januar 2014. Kristian Buhl Thomsen fremlagde sit forelø-bige arbejde ved flere seminarer i årets løb, ikke mindst ved Det Nordiske Hi-storikermøde i Tromsø i august.

Bestyrelse

Centrets bestyrelsesformand er museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, næst-formand er Jan Ifversen, prodekan for videnudveksling, Arts, Aarhus Universi-tet. Seniorforsker, arkivar Jørgen Mikkelsen fra Statens Arkiver repræsenterer Dansk Komité for Byhistorie i bestyrelsen, lektor André Wang Hansen er re-præsentant for Den Gamle By og professor Bjørn Poulsen for Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Publikationer

Søren Bitsch Christensen (red.): Renæssancens befæstede byer (Danske Bystudier, 5), 415 sider. Heri skrevet “Indledning”, s. 9-22, og “De bevæbnede borgere – borgervæbningerne fra 1536 til 1660”, s. 147-196.
Søren Bitsch Christensen (red.): Kenn Tarbensen og Kristian Buhl Thomsen: Industriminder i det gamle Århus (Skrifter om dansk byhistorie, 10), 177 sider. Heri skrevet “Indledning”, s. 7-20.

Kristian Buhl Thomsen var medforfatter til Industriminder i det gamle Århus og skrev ti af bogens 27 portrætter af aarhusianske virksomheder.

Faglige hverv

Søren Bitsch Christensen er medlem af Dansk Komite for Byhistorie, bestyrel-sen for the European Association of Urban Historians og formand for Dansk Hi-storisk Fællesråd. Ydermere er han medlem af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie, repræsentantskabet for tidsskriftet TEMP, redaktio-nen af Kulturstudier og menigt medlem af Landbohistorisk Selskab. Han har været formand for bedømmelsesudvalget for Henrik Mølgaard Frandsens ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet 18. marts.

Kristian Buhl Thomsen er medlem af Dansk Komité for Byhistorie og kasserer for Dansk Historisk Fællesråd

Deltagelse i konferencer, seminarer mv.

Søren Bitsch Christensen har holdt foredrag ved Forstadsmuseets åbning, Hvidovre, 28. januar, deltaget i møde i Danske museers samarbejdspulje for håndværk og industri, Den Gamle By 2. maj, og i the European Association of Urban Historians’ bestyrelse, Prag 9.-10. april, og præsenteret Ribe By-projektet ved Dies Medievalis på Nyborg Slot 10. juni. Den 10. juni var han medarrangør af seminaret Nye projekter om Middelalderbyen på Aarhus Uni-versitet.

Kristian Buhl Thomsen har holdt rundvisning på Århus Godsbanegård 28. maj, holdt præsentation om den postindustrielle byudvikling på Det 27. Nordiske Historikermøde, 11.-14. august i Tromsø, præsenteret sit ph.d.-projekt på Bo-ligforskerseminar 2011, 5.-6. april i Tisvildeleje, samt deltaget i seminaret In-dustrisamfundets byudvikling, 2.-3. maj i Den Gamle By, og i seminaret Cen-tral Spaces, 14. september i Historiens Hus i Odense.

 

Personale

Lederen af Dansk Center for Byhistorie, lektor Søren Bitsch Christensen blev 1. august stadsarkivar i Aarhus. Kristian Buhl Thomsen tiltrådte som ph.d.-studerende 1. februar.
Asbjørn Skødt var i praktik ved Dansk Center for Byhistorie fra februar til juni og Asger Nørlund fra februar til april. 
Cand.mag. Lars Kjær var ansat som projektmedarbejder ved Danske Middelalderbyer fra 1. oktober.