Vedtægter

Vedtægter for Dansk Center for Byhistorie

§ 1 Dansk Center for Byhistorie er oprettet af Historisk Institut ved Aarhus Universitet og Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum.

§ 2 Dansk Center for Byhistorie har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse og formidling i urbanitet og urbane områders historie og kultur. Arbejdsområdet er fortrinsvis Danmark i tidsrummet fra vikingetiden til nutiden, idet der lægges vægt på bred og komparativ forskning på internationalt niveau.

§ 3 Dansk Center for Byhistorie ledes af en bestyrelse, som er centrets øverste myndighed. Bestyrelsen består af fem personer. Af disse udpeger Historisk Institut og Den Gamle By hver to, mens den sidste vælges af og iblandt det i §4 nævnte repræsentantskab. Bestyrelsens medlemmer udpeges/vælges for to år ad gangen. Med henblik på at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet udpeges/vælges de tre af bestyrelsens medlemmer i ulige år og de to i lige år, således at Historisk Institut og Den Gamle By hvert år udpeger et medlem til centrets bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand. Formanden leder bestyrelsens møder og tegner centret. I formandens forfald varetages disse opgaver af næstformanden. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af bestyrelsens medlemmer, heriblandt formanden, eller i dennes forfald næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens møder føres en protokol, der underskrives af samtlige mødedeltagere.

§ 4 Repræsentantskabet udgøres af Dansk Komité for Byhistories medlemmer og fungerer som fagligt rådgivende forum for Dansk Center for Byhistorie.

§ 5 Det påhviler bestyrelsen hvert år inden udgang af april med mindst 14 dages varsel at indkalde til ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Center for Byhistorie. På det ordinære repræsentantskabsmøde orienterer bestyrelsen om centrets arbejde gennem det forløbne år, og planerne for fremtidige aktiviteter drøftes. På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages i ulige år nyvalg af repræsentantskabets medlem af bestyrelsen, idet det forudsættes, at Historisk Institut og Den Gamle By forinden har udpeget deres bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan der ud over indkalde repræsentantskabet, når mindst tre af bestyrelsens medlemmer finder det hensigtsmæssigt. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel og angivelse af dagsorden samt tid og sted.

§ 6 Personale ansat ved Historisk Institut og Den Gamle By kan efter aftale overføres helt eller delvist til at bestride opgaver i centrets regi. Således søges der udpeget en centerleder til at varetage den daglige ledelse af centret. Bestyrelsen udarbejder en funktions- og kompetencebeskrivelse for centerlederen, som godkendes af Historisk Institut og Den Gamle By.

§ 7 Historisk Institut og Den Gamle By stiller efter nærmere aftale ressourcer til rådighed til sikring af centrets virke.

§ 8 Ændringer af disse vedtægter skal godkendes af Historisk Institut og Den Gamle By.

Vedtægterne er godkendt af Historisk Institut ved Aarhus Universitet og Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum 15. marts 2001

Ændring af § 4 er efter indstilling fra Historisk Institut ved Aarhus Universitet og Den Gamle By fremlagt på Dansk Center for Byhistories bestyrelsesmøde 30. april 2002