Middelalderbyen (bachelor)

Ved Bjørn Poulsen

(Historie Bachelor, 2 år, forår 2012)

Tidspunkt: Tirsdag. 10-13
Sted: 1412/229
Aftal gerne mødetid og andet på mail: hisbp@hum.au.dk

Om fagets indhold:

Emnet skal give en oversigt over dansk byhistorie i middelalderen med internationalt udblik. Målet er at forstå, hvordan fundamentet til vort århundredes totalt urbaniserede samfund blev lagt. For at nærme sig dette må vi beskæftige os med landdistrikterne og bøndernes liv, men det vigtigste bliver selve middelalderbyen, borgerne og deres liv. Det må her overvejes, hvad en by egentlig er! Selve historien, som vi skal beskæftige os med, er lang. Vi begynder i 700-tallet, hvor de europæiske og danske byer får ny vækst, og slutter i 1500-tallet med de afgørende nye udviklinger, der kom med en stærkere udvikling af staten. Et vigtigt punkt undervejs i dette kronologiske forløb bliver at forstå den enorme vækst, der indtraf i det 12. og 13 århundrede, hvor tusinder af byer voksede frem overalt i Europa, og hvor bymønsteret fik den form, der skulle vare ved til 1800-tallet. Temaer vil være dels byudviklingen og statens udvikling i relation til byen og bystyret, men også den enkelte borgers liv. Der vil være fokus på handel og købmænd, på livet på torvet og pengenes betydning, på håndvær, fattige og syge og på, hvad man kalde ”bykultur”. Et godt spørgsmål, som vi skal beskæftige os med, er jo om der en særlig kultur i byen, som var forskellig fra landets. I den forbindelse er kirkens indflydelse i byen central. I undervisningen indgår en ekskursion til Viborg, så man kan få et bedre indtryk af, hvordan middelalderen stadig lever og bestemmer byens fysiske fremtræden. 
Der vil være mulighed for at skrive opgave om mange emner, også ens egen bys udvikling, og sideløbende med gennemgangen af den opgivne litteratur skal der være oplæg ved studerende, hvor opgaverne drøftes. 
Der vil blive læst ældre og nyeste danske og internationale litteratur om emnet.  Det meste vil forelægge før semesterets begyndelse i form af et kompendium, der kan købes i Stakbogladen. 
En første introduktion kan hentes i Grethe Jakobsen og Per Kristan Madsen, By og borger, i: Middelalderens Danmark, red. Per Ingesman m.fl. København 1999, s. 136-151.

Kursusbeskrivelse:

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den studerende viser kendskab til et selvvalgt emne indenfor det historiske fagområde 
- kan opstille og analysere en problemstilling kan beskrive og forklare de historiske fænomener, den studerende arbejder med
- kan diskutere de forskningsmæssige problemer, som er knyttet hertil
  

Se studieordningens bestemmelser her.

At købe:

Middelalderbyen, Danske Bystudier, 1, Aarhus 2004.
David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003.
Generel læsning:
Grethe Jakobsen og Per Kristan Madsen, By og borger, i: Middelalderens Danmark, red. Per Ingesman m.fl. København 1999, s. 136-151.

Undervisningsplan:

1.  Tirsdag 7/2 2012: Introduktion

Bjørn Poulsen, “Towns and markets”, i: The Danish Resources c. 1000-1550, ed. Nils Hybel and Bjørn Poulsen, Leiden 2007, s. 227-257.
Danmarkshistorien.dk
Vikingetiden + Højmiddelalderen + Senmiddelalderen
http://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/hoejmiddelalderen-ca-1050-1340/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/senmiddelalderen-1340-1536/
Fastlæggelse af oplæg.

2. Tirsdag 14/2 2012: Grundtræk af urbaniseringens historie i middelalderen.
David Nicholas, “Chapter 1. Urban Europe between the Industrial Revolutions”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 1-23.
Søren Bitsch Christensen, ”De danske middelalderbyers fremkomst, udvikling og udforskning – et bud på nogle hovedlinjer”, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 13-61.

3. Tirsdag 21/2 2012: De tidlige byer, c. 700-1050
Skre, Dagfin, “Towns and Markets, Kings and Central Places in South-western Scandinavia c. AD 800-950”, i: Dagfin Skre (ed.): Kaupang in Skiringssal : Excavation and Surveys at Kaupang and Huseby, 1998-2003, Background and Results. Aarhus: Aarhus University Press 2007, s. 445-469. 
Bjørn Poulsen, ”Troens og handelens veje”, i: Sønderjyllands Historie, 1. Indtil 1815, red. Hans Schultz Hansen m.fl., Aabenraa 2008, s. 59-75.

Claus Feveille, “Ribe opstår 700-865”, Ribe Bys Historie, 1, 710-1520, red. Søren Bitsch Christensen, Esbjerg 2010, s. 26-38. + Claus Feveille og Morten Søvsø, ”Ribe genopstår”, Ribe Bys Historie, 1, 710-1520, red. Søren Bitsch Christensen, Esbjerg 2010, s. 38-45.
A. Oplæg om møntbrug i byen:
Peter Carelli, Den tidigmedeltida staden som monetär arena – exemplet Lund, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 63-78.

4. Tirsdag 28/2 2012: Byen i omverdenskontekst: land og region
David Nicholas, Chapter 2. City and Region”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 24-61.
Bjørn Poulsen, ”Land og by i senmiddelalderen”, Danmark i senmiddelalderen, red. Per Ingesman og Jens Villiam Jensen, Aarhus 1994, s. 196-220.
B. Oplæg om Århus og omegn:
Hans Skov, ”Det ældste Århus – ca. 770-1200”, De første 200 årene – nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer, red. Hans Andersson, Gitte Hansen og Ingvild Øye, Bergen 2008, s. 215-226.

5. Tirsdag 6/3 2012: Byens styre
David Nicholas, “Chapter 4. Corporation and Community”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 92-118.
Andrén, Anders, 1989: State and Towns in the Middle Ages: The Scandinavian Experience. In: Cities and the Rise of States in Europe A.D. 1000 to 1800, ed. C. Tilly. & W. Blockmans, Boulder / San Francisco / Oxford: Westview Press, 128-149. 
Jeppe Büchert Netterstrøm, “Magt og styre”, Ribe Bys Historie, 1, 710-1520, red. Søren Bitsch Christensen, Esbjerg 2010, s. 129-167.
Kilde: Slesvig stadsret (på konferencen).
Opgaver på ekskursion fordeles

6. Tirsdag 13/3 2012: Sociale fællesskaber, gilder og lav, rig og fattig
David Nicholas, “Chapter 5. Social Structures and Infrastructure”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 119-153.
Lars Bisgaard, “Religion, gilder og identitet i den senmiddelalderlige by”, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 249-269.
Grethe Jacobsen, ”Kvinder og mænd i byens rum – køn i byhistorien”, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 271-294.
C. Oplæg om de fattige:
Carsten Selch Jensen, ”Byerne og de fattige – den internationale baggrund og den danske udvikling”, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 295-323.

7. Tirsdag 20/3 2012: En case: Viborg – ekskursion
Lit: 
Hans Krongaard Kristensen, ”Faser i Viborgs topografiske udvikling 1000-1500”, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 79-95.

8. Tirsdag 27/3 2012: Handel og håndværk
Poul Enemark, ”Handelens varer og veje”, i: Middelalderens Danmark, red. Per Ingesman m.fl. København 1999, s. 152-169
Bjørn Poulsen, “Økonomi og erhverv”, Ribe Bys Historie, 1, 710-1520, red. Søren Bitsch Christensen, Esbjerg 2010, s. 201-243.
Bjørn Poulsen, ”Crafts”, i: The Danish Resources c. 1000-1550, ed. Nils Hybel and Bjørn Poulsen, Brill: Leiden 2007, s. 259-295.
Fastlæggelse af opgaver, diskussion af eksamen

9. Tirsdag 10/4 2012: Konjunkturen: Befolkningsvækst og tilbagegang, pest …
Niels Hybel, “Population”, i: The Danish Resources c. 1000-1550, ed. Nils Hybel and Bjørn Poulsen, Leiden 2007, s. 111-140.
Bjørn Poulsen, ”Tilbagegang og vækst i senmiddelalderens danske by”, Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 191-248.
Janken Myrdal, “The Black Death in the North: 1349-50”, Living with the Black Death, ed. Lars Bisgaard, Odense Universitetsforlag 2009, s. 63-82.

 D. Oplæg om Den Sorte død.

10. Tirsdag 17/4 2012: Byens identitet
David Nicholas, “Chapter 6. Material Culture and Cultural Environment”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 154-188.
Peter Carelli, ”När staden bliver stad. Framväxten av en urban identitet”, i: Peter Carelli, En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark, Lund 2001, s. 99-141, 175-178, 206-209.
Oplæg om Hellig Niels i Århus: Litteratur - Århus. Byens Historie, Bind 1, - 1720, red. Ib Gejl, Aarhus 1996, s. 132-143. +
http://www.aakb.bib.dk/lokhist/aarhleks/r00515.htm

11. Tirsdag 24/4 2012: Kirken i byen 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bispeinstitutionen/
Ebbe Nyborg, Kirke og sogn i højmiddelalderens by, ”, i: Middelalderbyen, red. Søren Bitsch Christensen, Aarhus 2004, s. 113-190.
Troels Dahlerup, ”Først ville vi elske Gud og den hellige kirke”, i: Troels Dahlerup, De fire stænder. 1400-1500 (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, red. Olaf Olsen, Bind 6, København 2003, s. 125-160.
Kilder til strid mellem kirke og by, Aarhus 1461, 1465, 1488:
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/forlig-mellem-kirke-og-borgere-i-aarhus-om-bidrag-til-aarhus-byskat-1461/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/tingsvidne-om-aarhus-bymark-og-hasle-herreds-sandemaend-1465/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/forlig-mellem-kirke-og-borgere-om-handel-i-aarhus-1488/
E. Oplæg om gråbrødreklostre i byerne.
Uddeling af evalueringsskemaer

12. Tirsdag 1/5 2012: Konklusion på forløbet og opgavediskussion
David Nicholas, “Chapter 7. Achievement, Rationality, Measure and Asssesment: Concluding Reflections on Pre-Modern Urbanisation in Europe”, i: David Nicholas, Urban Europe 1100-1700, Palgrave 2003, s. 189-192.
Genlæsning af Grethe Jakobsen og Per Kristan Madsen, By og borger, i: Middelalderens Danmark, red. Per Ingesman m.fl. København 1999, s. 136-151.
Synopsisfremlæggelse og diskussion om opgaveskrivning
Slutevaluering