Forretningsorden

Formål

Repræsentantskabet fungerer som fagligt rådgivende forum for Dansk Center for Byhistorie.

Sammensætning

Repræsentantskabet udgøres af medlemmerne af Dansk Komité for Byhistorie.

Vedtagelse

Forretningsordenen vedtages af Dansk Center for Byhistories bestyrelse, men forelægges Dansk Komité for Byhistorie til udtalelse inden ikrafttræden.

Mødeaktivitet

Det påhviler bestyrelsen ved centrets daglige leder hvert år inden udgangen af april med mindst 14 dages varsel at indkalde til ordinært repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabsmedlemmerne opfordres til at søge transportudgifter dækket af deres arbejdsgiver. Er dette ikke muligt, dækkes transportudgifterne af Dansk Center for Byhistorie efter aftale.

Det ordinære repræsentantskabsmøde

På mødet orienterer bestyrelsen og centrets daglige leder om centrets aktiviteter gennem det forløbne år, og planerne for fremtidige aktiviteter drøftes. Herunder påhviler det formanden for Dansk Komité for Byhistorie og bestyrelsesformanden for Dansk Center for Byhistorie at redegøre for samarbejdet mellem centret og komitéen. 
Centrets daglige leder fungerer under disse punkter som referent.
Mødet afsluttes med et indslag af egentlig faglig karakter.
Referat udsendes til hele repræsentantskabet efter mødet. 

Øvrige repræsentantskabsmøder

Bestyrelsen for Dansk Center for Byhistorie kan indkalde til yderligere repræsentantskabsmøder, når mindst tre af dens medlemmer finder det hensigtsmæssigt. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, tid og sted.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 17.1.2002.