Mandag 6. september – torsdag 16. september

Danmarkshistorie

Mandag 20. september

Tema: Hvad er byhistorie?
Forelæsning v/ SBC
Litteratur:
Ole Degn: Danske, norske og svenske byhistorier og byudvikling, Heimen 2002, s. 7-17
Ola Svein Stugu: Hvordan forstå byen i det urbaniserte samfunnet? Heimen 2002, s. 49-53
Richard Rodger: In pursuit of the indefinable? – the urban variable reconsidered. Steinar Supphellen (ed.): Urban History. The Norwegian Tradition in a European Context, Trondheim 1998, s. 47-56
Hans Chr. Johansen m.fl.: Den danske garnisonsby. Gunnar Artéus (red.): Nordens garnisonsstäder. 1995, NB: kun s. 11-22.

Torsdag 23. september

Tema: Den klassiske købstad – udvikling 1700-1800
Litteratur: 
Henrik Becker-Christensen: De danske købstæders økonomiske udvikling og regeringens erhvervspolitik 1660-1750, Erhvervshistorisk Årbog 1979, s. 41-97
Ole Degn: De nyanlagte byer og byudviklingen i Danmark 1600-1800, Grethe Authén Blom (red.): Urbaniseringsprocessen i Norden, bd. 2, 1977, s. 9-48
Jørgen Mikkelsen: 1700-tallets købstæder – stagnation eller dynamik? Personalhistorisk Tidsskrift 1998, s. 92-101

Mandag 27. september

Tema: Den klassiske købstad – bysystemer 
Litteratur: 
Hohenberg & Lees: The Making of Urban Europe 1000-1950, s. 1985, s. 47-73
Ole Degn: Byer, byhierarkier og byudvikling i Danmark 1550-1700, Historie 1989, s. 527-546

Torsdag 30. september

Tema: Den klassiske købstad – land/by
Litteratur:
Søren Bitsch Christensen: Købstæderne og relationerne til oplandets bygder. Manus, 29 s.
Lars Henningsen: Byboere, landboere og brændevin, Sønderjysk Månedsskrift 1977, s. 13-22
Kilder: 
Verordnung wegen Abstellung der bürgerlichen Nahrung und Handthierung auf dem Lande, von 8ten April 1711, 7 s. Fremlægges af gruppe 1. Spørgsmål: hvad er forordningens hovedindhold – og hvad siger den om arbejdsdelingen mellem land og by? (15 min).
Ribe Stiftamt: Indberetninger om stiftets købstæder 1714 (NB: omdeles) 4 s. 
Fremlægges af gruppe 2. Spørgsmål: Hvad er de økonomiske grundvilkår for stiftets enkelte byer? (15 min).

Mandag 4. oktober

Tema: Indberetninger som kilde til enevældens købstæder
Kilder: 
Kommercekollegiet: Stiftsindberetninger fra Vejle, Århus (NB! Kun stiftamtmandens svar), Mariager og Horsens 1735 – downloades på www.byhistorie.dk (40 s.)
Spørgsmål:
Gruppe 3: Fremlæg besvarelserne af pkt. ”Lav, societeter og næringsdrivende” (15 min.)
Gruppe 4: Fremlæg besvarelserne af de to pkt. ” Fabrikker og manufakturer” og ”Privilegier til fabrikker og manufakturer” (15 min.)
Gruppe 5: Fremlæg besvarelsen fra Vejle. Spørgsmål: Beskriv byens eksistensgrundlag og nuværende tilstand og diskuter kildekritiske holdninger til besvarelsen heraf (15 min.)
Gruppe 6: Fremlæg besvarelsen fra Horsens. Spørgsmål: Beskriv byens eksistensgrundlag og nuværende tilstand og diskuter kildekritiske holdninger til besvarelsen heraf (15 min.)

Torsdag 7. oktober

Tema: Den klassiske købstad – regionaliseringer 
Litteratur:
Jørgen Mikkelsen: Merchant trade and fairs in Zealand, c. 1750-1810. Finn-Einar Eliassen m.fl: (red.): Regional Integration in Early Modern Scandinavia, 2000, s. 162-185.
Poul Holm: Aalborg as a regional centre, 1400-1814. Finn-Einar Eliassen m.fl: (red.): Regional Integration in Early Modern Scandinavia, 2000, s. 213-231
Hans Chr. Johansen: Hertugdømmernes handelsflåde i slutningen af det 18. århundrede. Erik Gøbel (red.): Hilsen til søens folk. Festskrift til Anders Monrad Møller. Maritim Kontak XXIV, 2002, s. 137-148.

Mandag 11. oktober

Efterårsferie

Torsdag 14. oktober

Efterårsferie

Mandag 18. oktober

Tema: Industribyens udvikling – metoder og lange linier
Litteratur:
Claus Bjørn: Fra reaktion til grundlov 1800-1850. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 10, s. 65-89.
Christian Wichmann Matthiessen: Danske byers vækst, 1985, s. 2-32 NB: Det er en vanskelig teoretisk tekst! Læses kun til orientering/frivilligt!
Josef W. Konvitz: The City: The Modern Period. Encyclopedia of European Social History, vol. 2, 2001, s. 263-275, 14 s.

Torsdag 21. oktober

Tema: Købstadsvækst ca. 1800-1850
Litteratur:
Christian Wichmann Matthiessen: Danske byers vækst, 1985, s. 33-46
Per Boje og Ole Hyldtoft: Industrialiseringens første fase. Økonomiske, geografiske og demografiske aspekter. Grethe Authén Blom (red.): Urbaniseringsprocessen i Norden, bd. 3, Trondheim 1977, s. 178-244 (hele artiklen læses, men vi fokuserer på den tidlige periode).

Mandag 25. oktober

Tema: Urbaniseringen – drivkraft og økonomi
Litteratur:
Per Boje og Ole Hyldtoft: Industrialiseringens første fase. Økonomiske, geografiske og demografiske aspekter. Grethe Authén Blom (red.): Urbaniseringsprocessen i Norden, bd. 3, Trondheim 1977, s. 178-244
Ole Hyldtoft: Dansk økonomisk historie 1840-1910, s. 55-86, 117-133.

Torsdag 28. oktober

Tema: Håndværk og industri i Den Gamle By
Vi mødes ved indgangen kl. 10. Tema: Urbaniseringen – drivkraft og økonomi
Litteratur:
Per Boje og Ole Hyldtoft: Industrialiseringens første fase. Økonomiske, geografiske og demografiske aspekter. Grethe Authén Blom (red.): Urbaniseringsprocessen i Norden, bd. 3, Trondheim 1977, s. 178-244
Ole Hyldtoft: Dansk økonomisk historie 1840-1910, s. 55-86, 117-133.

Mandag 1. november

Tema: København under industrialiseringen
Litteratur:
Ole Hyldtoft: Von der Festung zur modernen Grossstadt: Kopenhagen 1840-1914, i Thomas Riis og Jann M. Witt (hrsg.): A Tale of Two Cities: Berlin-Kopenhagen 1650-1930, Odense 1997, s. 81-116, 35 s.
Tim Knudsen: Storbyen støbes. København mellem kaos og byplan 1840-1917, s. 11-136 + litteratur og noter, i alt 157 s.

Torsdag 4. november

Ekskursion til København

Mandag 8. november

Tema: Borgerskab og bystyre i 1700-tallet
Litteratur:
Dansk Forvaltningshistorie 1 Stat, forvaltning og samfund. Fra Middelalderen til 1901, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000, s. 174-177 (Gunner Lind), 261-265, 296-302 (Ole Feldbæk). I alt 16 s.
Helle Linde: Magistrat og borger. Købstadstyret på Sjælland omkring 1750 med særlig hensyntagen til forholdene i Helsingør, Roskilde, Næstved og Holbæk. Administrationshistoriske Studier, Århus 1978, s. 5-11, 27-72, 97-103. I alt 57 sider

Torsdag 11. november

Tema: Borgerskab og bystyre i 1800-tallet
Litteratur
Harry Christensen: De unge kommuner 1837/38 - 1867/68, i Per Boje m.fl. (red.): Folkestyre i by og på land, Herning 1991, s. 13-60, 47 s.
Kenn Tarbensen: Uddrag af: Århus og Junigrundloven politiske læreår og fjendtlige besættelser i midten af 1800-tallet (s. 7-59 + 81-85), 58 s.

Mandag 15. november

Aflyst

Torsdag 18. november

Tema: Købstaden – Ressourcesystemer før industrialiseringen: Købstadslandbrug
Litteratur:
Trine Locht Elkjær: Købstadslandbrugets betydning for købstadens erhvervsliv og økonomi i 1700- og 
1800-tallet, Fortid og Nutid 2001, s. 251-272, 21 s.
Kilder: 
Vider og vedtægter (omdeles)

Mandag 22. november

Tema: Købstaden – Ressourcesystemer før industrialiseringen: Håndværkere
Litteratur:
Håndværkets kulturhistorie: bd 2 Ole Degn og Inger Dübeck: Håndværket i fremgang. Perioden 1550-1700, s. 187-213 
Håndværkets kulturhistorie bd. 3 Vagn Dybdahl og Inger Dübeck: Håndværket og statsmagten 1700-1862, 1983, s. 239-268

Torsdag 25. november

Tema: Købstaden – Ressourcesystemer efter industrialiseringen
Litteratur:
Søren Bitsch Christensen og Søren Toft Hansen: Industrialiseringen i Randers – et lokalstudium, i Erhvervshistorisk Årbog 1995, s. 62-113, 52 s.
Kilder:
Industristatistik (omdeles)

Mandag 29. november

Ekskursion til Landsarkivet for Nørrejylland

Torsdag 2. december

Tema: Købstaden – social- og erhvervstopografi
Litteratur: Viggo Hansen: The pre-industrial City of Denmark – A study of two medieval founded market-towns, Geografisk Tidsskrift 1976, vol. 75, s. 51-57
Byens offentlige rum. Dansk Byplanlaboratorium. Byplanhistoriske noter 27, 1995, s. 13-32

Gæsteforelæsning: Jens Toftgaard Jensen: Byudvikling i Århus 1800-1880