Danske byers historie 1660-1945 (2003)

Beskrivelse

De danske byer bevæger sig i denne periode frem mod de moderne byer, internationalt orienterede og socialt og kulturelt sammensatte. Udviklingen falder i en række trin med tydelige kendetegn: Bykrisen frem til ca. 1780, derefter begyndende modernisering i takt med landboreformer og internationalisering af handelen 1780- 1850, efterfulgt af industrialisering og den store urbanisering 1850- 1920 og endelig byernes placering i det tidlige velfærdssamfund 1920-45.

Undervisningen vil forhåbentlig kunne suppleres med Dansk Center for Byhistories seminarrække med deltagelse af en lang række forskere, og den lægger under alle omstændigheder op til mange gode specialeemner.

Forløbet udbydes på Historisk Institut, Aarhus Universitet, bacheloruddannelsens 3. år/kandidatuddannelsen.

Undervisningen finder sted i det nye undervisningslokale i sidehuset til Møntmestergården i Den Gamle By.

Undervisningsplan

Uge 6
Tema: Byudvikling 1840-1914
Materiale:
Forelæsningsnoter: Per Boje og Ole Hyldtoft (Word, 37K)

Litteratur:
Per Boje og Ole Hyldtoft: Danmark. Økonomiske, geografiske og demografiske aspekter, i Grethe Authén Blom: Urbaniseringsprocessen i Norden 3 Industrialiseringens første fase, Oslo 1977, s. 178-244, 65 s.

Uge 7
Tema: Den moderne bys karakteristika
Litteratur:
Josef W. Konvitz: The City: The Modern Period, i Encyclopedia of European Social History, vol. 2, 2001, s. 263-275, 14 s.

Ole Hyldtoft: Von der Festung zur modernen Grossstadt: Kopenhagen 1840-1914, i Thomas Riis og Jann M. Witt (hrsg.): A Tale of Two Cities: Berlin-Kopenhagen 1650-1930, Odense 1997, s. 81-116, 35 s.

Uge 8
Aflyst pga. sygdom

Uge 9
Tema: Bystyre og borgerånd
Litteratur:
Kenn Tarbensen: Uddrag af: Århus og Junigrundloven politiske læreår og fjendtlige besættelser i midten af 1800-tallet (s. 7-59 + 81-85), 58 s.

Supplerende litteratur:
Studenteroplæg: Inge Bundsgaard: Statlig lokalforvaltning og kommunalt selvstyre, i Ditlev Tamm: Dansk Forvaltningshistorie fra middelalderen til 1901, Kbh. 2000, s. 841-856, 860-869, 872-874, 876-880, 884-890, i alt 41 s.

Uge 10
Tema: Det moderne bymenneske: Integration og normdannelse i industribyen
Materiale:
Kommentarer til Louis Wirth: Urbanism as a Way of Life (Word, 39K)

Litteratur:
Louis Wirth: Urbanism as a way of life, American Journal of Sociology, 1944, vol 1, s. 1-24
Karin Lützen: Byen, kap. 2-4 i Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-talles København, Kbh. 1998, s. 51-112
Karin Lützen: Fattigdommen, kap. 5-10 i Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-talles København, Kbh. 1998, s. 119-218, 100 s.

Evt. synopsis-gennemgang

Uge 11
Undervisningsfri (historiestuderende-seminar)

Uge 12
Tema: Museal byhistorie
Ekskursion til Randers Kulturhistoriske Museum. Rundvisning i nyåbnet byhistoriske udstilling v/ museumsdirektør Jørgen Schmidt-Jensen
Afrejse med tog fra Århus H kl. 8.48, ank. Randers 9.28

Litteratur:
Søren Bitsch Christensen og Søren Toft Hansen: Industrialiseringen i Randers – et lokalstudium, i Erhvervshistorisk Årbog 1995, s. 62-113, 52 s.

Uge 13
Forskningsnetværksseminar i Helsingør Theater, Den Gamle By: Tema Byen i historien, se http://byhistorie.au.dk/forskning/afsluttede-forskningsprojekter/urban-kultur-byens-rum-og-enevaelden/

Uge 14
Tema: Kommunesocialismen

Litteratur:
Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder. Fra kommunesocialisme til folke-pension. Viborg 1996 - Indledning – problemstilling, forskning, teori/metode, hypoteser s. 15-40 + afsnit Ivd. En sammenligning af København og Horsens, s. 173-224, i alt 79 s,

Evt. synopsis-gennemgang

Uge 15
Tema: Byens rum – arena for det moderne bymenneske
Undervisning flyttet til mødelokalet på Historie

Litteratur:
Knud Knudsen: Kamparener – arbejderbevægelsen i byens rum, i Søren Bitsch Christensen: Danske bystudier. Den moderne by (upubliceret) 16 s.
Ning de Coninck-Smith: "...paa den mest ryggesløse Maade". Et kapitel af gadedrengenes historie, i Den Jyske Historiker 1991, nr. 91, s. 71-91, 21. s.
Alexander R. Cuthbert (ed): Designing Cities. Critical Readings in Urban Design, Blackwell Publ. 2003, s. 139-151

Uge 16
Aflyst (Skærtorsdag)

Uge 17
Tema: Den moderne bys kvarterdannelser
Undervisning flyttet til mødelokalet på Historie 

Litteratur:
Peter Dragsbo: Mennesker og huse i Aabenraa – et etnologisk studie af kvarterudvikling i en nordslesvigske købstad 1850-1920, Esbjerg 1978, s. 7-42, 85-96, 118-126, i alt 57s.
Jeppe Norskov Kristensen: Trøjborg – et indflytterkvarter i Århus omkring 1910, i Århus Stifts Årbøger 2001, s. 32-51, 20 s.

Uge 18
Tema: De nye byer – stationsbyerne

Litteratur:
Niels Peter Stilling: De nye byer. Stationsbyernes befolkningsforhold og funktion 1840-1940, Selskabet til Stationsbyforskning, Viborg 1987, s. 7-20, 48-49, 68-70, 75-77, 93-96, 108-109, 114-121, 130-133, 140-180 og 475-484, 93 s. + noter og litteratur s. 490-524

Studenteroplæg om forskningsdiskussion mellem Stilling og Jørgen Fink (materiale udleveres)

Uge 19
Tema: Byplaner og kulturmiljøer

Litteratur:
Peter Dragsbo: Tanker om kulturmiljø, i Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk amt 2001, s. 9-11, i alt 3 s.
Margit Baad Pedersen: Stationsbyer, i Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2001, s. 100-109, i alt 10 s.Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks arkitektur. Byens huse – Byens plan, bd. 2, Kbh. 1979, s. 33-48, 136-166, i alt 48 s.

Evt. synopsisgennemgang

Uge 20
Aflyst

Uge 21
Opgaveaflevering