Medlemmer

Jørgen Mikkelsen

Formand, Dansk Komité for Byhistorie.
Arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet i København, ph.d. 
jm@sa.dk.

Gregers Algreen-Ussing

Professor emer., Kunstakademiets Arkitektskole.
gregers@algreen-ussing.dk.

Berit Guldmann Andersen

Museumsinspektør, cand.mag., Den Gamle By.
bga@dengamleby.dk.

Kasper H. Andersen

Post.doc., Ph.d., Dansk Center for Byhistorie.
ihokha@cas.au.dk.

Benno Blæsild

Fhv. museumsdirektør, Fregatten Jylland, cand. mag. 
benno.aalborg@lauritz.com.

Henning Bro

Stadsarkivar, Frederiksberg Stadsarkiv, ph.d.
hebr02@frederiksberg.dk.

Harry Christensen

Fhv. arkivar og seniorforsker, Landsarkivet for Nørrejylland, cand. mag.
Revisor, Dansk Komité for Byhistorie.
valbyvej5h@gmail.com.

Søren Bitsch Christensen

Stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv, ph.d.
Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie.
sbch@aarhus.dk.

Bjørn Westerbeek Dahl

Museumsinspektør, København.
bjoern.westerbeek.dahl@gmail.com.

Vibeke Dalgas

Professor emer., arkitekt M.A.A., byplanskonsulent. 
vibeke.dalgas@telia.com.

Ellen Damgaard

Fhv. leder af Lemvig Museum, mag. art. i europæisk etnologi.
ed@lemvigmuseum.dk.

Peter Dragsbo

Fhv. overinspektør, Museet på Sønderborg Slot, mag. art.
peter@dragsbo.dk.

Inger Dübeck

Professor emer., Aarhus Universitet, dr. jur.

Torben Ejlersen

Fhv. arkivar, Københavns Stadsarkiv, cand. mag.
torbenejlersen@mail.dk

Rolf Engell

Arkivar, Rigsarkivet i Viborg, cand. mag.
re@sa.dk.

John Erichsen

Fhv. afdelingschef, nu ejer af virksomheden Historismus, cand. mag.
johnerichsen@mail.dk.

Jørgen Fink

Fhv. arkivar og seniorforsker, Erhvervsarkivet, dr. phil.
hisjf@cas.au.dk.

Henrik Fode

Fhv. overarkivar, Erhvervsarkivet, mag. art.
Henrik@Fode.dk.

Allan Leth Frandsen

Projektchef og museumsinspektør, Den Gamle By, cand. phil.
alf@dengamleby.dk.

Henrik Mølgaard Frandsen

Ph.d., VURU - Virksomhedshistorie, Urban og Regional Udvikling
hmf@vuru.dk

Kim Furdal

Museumsleder, Ærø Museum.
kf@arremus.dk.

Helge Gamrath

Professor emer., Aalborg Universitet, dr. phil.

Hans Schultz Hansen

Områdeleder og seniorforsker, Rigsarkivet i Aabenraa, dr. phil. 
hsh@sa.dk.

Peter Wessel Hansen

Arkivar, Københavns Stadsarkiv, ph.d.
ER9X@kff.kk.dk.

Henrik Harnow

Museumschef, Museum Sønderjylland, ph.d.
henh@msj.dk.

Asbjørn Hellum

Rigsarkivar, Rigsarkivet i København, cand. mag.
ahe@sa.dk.

Lars N. Henningsen

Fhv. arkiv- og forskningsleder, Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, dr. phil.
larsnhenningsen@gmail.com.

Peter Henningsen

Museumschef, Nationalmuseet, dr. phil.
peter.henningsen@natmus.dk.

Ole Hyldtoft

Lektor emer., Københavns Universitet, dr. phil.
hyldtoft@hum.ku.dk.

Sven Illeris

Professor emer., Roskilde Universitetscenter, dr. scient.
illeris@ruc.dk.

Jørgen Elsøe Jensen

Professor, Aalborg Universitet, dr. scient.
elsoe@plan.aau.dk.

Mikkel Leth Jespersen

Museumsinspektør, Museum Sønderjylland, ph.d.
mije@museum-sonderjylland.dk.

Caspar Jørgensen

Specialkonsulent, Kulturarvsstyrelsen, cand. mag.
caj@kuas.dk.

Lars Kjær

Informationsspecialist og fagreferent, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, cand. mag.
lrskjr10@hotmail.com.

Bodil Møller Knudsen

Fhv. arkivar, Byarkivet i Horsens, cand. mag.
bodil@moellerknudsen.eu.

Hans Krongaard Kristensen

Fhv. lektor i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet, mag. art.
markhkk@cas.au.dk.

Ulrik Langen

Professor, Københavns Universitet, ph.d.
frw104@hum.ku.dk.

Sille Radoor Larsen

Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet, cand. mag.
sille.radoor@holstebro-museum.dk.

John T. Lauridsen

Forskningschef, Nationalbiblioteket (København), dr. phil.
jtl@kb.dk.

Anneken Appel Laursen

Museumsinspektør, Den Gamle By, cand. mag.
aal@dengamleby.dk.

Jette Linaa

Museumsinspektør, Moesgaard Museum, ph.d.
jl@moesgaardmuseum.dk.

Thomas Lyngby

Museumsinspektør, Frederiksborg Museum, ph.d.
tl@dnm.dk.

Karin Lützen

Lektor, Roskilde Universitet, ph.d.
lutz@ruc.dk.

Per Kristian Madsen

Museumsinspektør, Nationalmuseet, cand. mag.
per.kristian.madsen@natmus.dk.

Mette Tapdrup Mortensen

Museumsinspektør, Kroppedal Museum, ph.d.
tapdrupmortensen@gmail.com.

Anders Monrad Møller

Fhv. lektor, Københavns Universitet, dr. phil.
forlagetfalcon@post.tele.dk.

Jørgen Mührmann-Lund

Ph.d.
joergenml@gmail.com.

Per Grau Møller

Lektor, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet, ph.d.
pgm@sdu.dk.

Flemming Nielsen

Arkivar, Aalborg Stadsarkiv, cand. mag.
flemming.nielsen@aalborg.dk.

Henrik Gjøde Nielsen

Museumsinspektør, souschef, Kystmuseet, ph.d.
hgn@kystmuseet.dk.

Jacob Ingemann Parby

Museumsinspektør, Københavns Museum, ph.d.
jakobp@kff.kk.dk.

Morten Pedersen

Afdelingsleder, Nordjyllands Historiske Museum, ph.d.
mp-kultur@aalborg.dk.

Bjørn Poulsen

Professor, Aarhus Universitet, dr. phil.
hisbp@cas.au.dk.

Thomas Bloch Ravn

Museumsdirektør, Den Gamle By, mag. art.
tbr@dengamleby.dk.

Thomas Riis

Professor, Historisches Seminar der Universität Kiel, dr. phil.
th.riis@email.uni-kiel.de.

Camilla Schjerning

Museumsinspektør, Odense Bys Museer, ph.d.
Næstformand for Dansk Komité for Byhistorie.
caps@odense.dk.

Deborah Leigh Simonton

Lektor, Syddansk Universitet, Ph.d.
dsimonton@sdu.dk.

Søren M. Sindbæk

Professor MSO, UrbNet, Aarhus Universitet, ph.d.
farksms@cas.au.dk.

Lisbeth Skjernov

Museumsinspektør, Den Gamle By, cand. mag.
Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie.
lsk@dengamleby.dk.

Peter Skriver

Lektor emer., Roskilde Universitetscenter.
skriver@ruc.dk.

Poul Sverrild

Museumschef, Forstadsmuseet, ph.d.
psv@hvidovre.dk.

Mikkel Thelle

Leder af Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Universitet, ph.d.
iksmikkel@cas.au.dk.

Kristian Buhl Thomsen

Byarkivar og museumsinspektør, Skive Byarkiv, Museum Salling, ph.d.
kbt@middelfart-museum.dk.  

Mette Ladegaard Thøgersen

Afdelingsleder, Østfyns Museer, ph.d.
mlt@ostfynsmuseer.dk.

Jens Toftgaard

Kulturarvschef, Odense Bys Museer, ph.d.
jtj@odense.dk.

Jens Topholm

Fhv. Stadsarkivar, Aalborg Stadsarkiv, cand. mag.
jtopholm@stofanet.dk.

Allan Tønnesen

Fhv. antikvar, cand. mag.
allanalto@gmail.com.

Jakob Ørnbjerg

Ph.d.
joernbjerg@gmail.com.