Centret igangsætter forskningsprogram om by- og regional udvikling

I løbet af 2024 vil grundlaget for forskningsprogrammet ”By- og regional udvikling” blive etableret i regi af Dansk Center for Byhistorie.

Programmet fokuserer på nøgleaspekter af nyere international byregional udvikling med afsæt i det begivenhedsforløb, der har udspillet sig på dansk grund siden 1990’erne. Her har konturerne af to dominerende byregioner – den østjyske byregion og Øresundsregionen – stået stadig mere tydeligt.

På tværs af undertemaer som infrastruktur, miljø, bæredygtighed, energi og governance vil forskningsprogrammet, ud fra en tværfaglig forskningstilgang, belyse de muligheder og udfordringer, som er indeholdt i den byregionale udviklingskontekst. Derigennem vil programmet underbygge vidensgrundlaget for relevante interessenter og beslutningsfora mhp. at understøtte fremtidens beslutninger på tværs af snitfladerne inden for by- og regional udvikling.

Centralt står ambitionen om, at programmet på sigt skal fungere som et omdrejningspunkt for brobygning og vidensudveksling mellem forskning, erhvervsliv og politiske fora.

I løbet af det kommende år vil byggestenene blive lagt inden for etablering af forsknings- og aktørnetværket. Det vil bl.a. udmunde i etablering af et advisory board og afholdelse af en konference. Desuden vil det finansielle grundlag for programmets videre færd søges etableret.

I spidsen for arbejdet står seniorrådgiver, ph.d. Henrik Mølgaard Frandsen. Henrik har tidligere været underviser og forsker ved AU/DCB og forsker ved Rigsarkivet – begge steder med fokus på netop nyere byregional udvikling. Desuden har han i en årrække fungeret som selvstændig konsulent i virksomheden VURU (Virksomhedshistorie, Urban og Regional Udvikling).

Oops, an error occurred! Code: 20240526231545248a6705