2012

Stillingen som leder af Dansk Center for Byhistorie har været vakant siden 1. august 2011. En ny leder er på trapperne og forventes at tiltræde senest pr. 1. januar 2013. I den mellemliggende periode har ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen varetaget den daglige drift af centret.

Forskning

Centrets ph.d.-studerende Kristian Buhl Thomsen har siden 2011 forsket i strategier og ideologier i den danske sanerings- og byfornyelsespolitik fra 1939 til 1990.

I sit projekt undersøger han, hvordan politikere og planlæggere i takt med det moderne byplansystems gennembrud fik en blind tro på modernistisk og funktionalistisk arkitektur, når storskalaprojekter skulle fjerne dårlige boligforhold og skabe et helt nyt bybillede, der kunne være symbol på det nyetablerede velfærdssamfund. Det var f.eks. dominerende i 1960’ernes store planer for at omdanne Vesterbro i København til et forretningsdistrikt med kontorhøjhuse, og det var dominerende, da man i 1950’erne ville have ført en stor boulevard omkranset af 12-etagers huse gennem det indre Aarhus. Modernismen var også dominerende i mindre mere realiserbare projekter såsom saneringer på Christianshavn samt i Nygade og Møllestien i Aarhus, hvor spartanske boligforhold uden moderne faciliteter blev fjernet.

I sit projekt undersøger Kristian Buhl Thomsen også, hvordan modernismens funktionelle byrum af beton og elementer gradvist og især fra 1960’erne og 1970’erne blev mødt med kritik fra en bred vifte af grupper, der så potentialer og værdi i at bevare og istandsætte dele af det bestående bybillede af kulturhistoriske og æstetiske grunde. Disse kampe, der blev udkæmpet gennem saglig argumentation og nogle gange gennem aktivisme såsom husbesættelser, ledte i 1983 til vedtagelsen af en byfornyelseslov og dermed til et ideologisk skift.

Gennem året har Kristian Buhl Thomsen formidlet delresultater af sit projekt i foredrag og præsentationer i København, Aarhus og Prag samt gennem interview med tidsskriftet videnskab.dk.

Urbanisering og bysystemer

Den 25. april udkom det 11. bind i centrets skriftrække ”Skrifter om dansk byhistorie”. Bind 11 har fået titlenUrbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800 og er skrevet af seniorforsker Jørgen Mikkelsen fra Rigsarkivet. Bogen beretter om skandinaviske og europæiske byer i ældre tider, hvor de trods et begrænset befolkningstal spillede en væsentligt større rolle end hidtil antaget som politiske og administrative centre og som knudepunkter for udveksling af varer og kultur. Udover handel med oplandet, der var byernes vigtigste rolle, kunne en særlig funktion som eksempelvis havne-, mine- eller fæstningsby også have afgørende betydning for byens økonomiske og sociale liv. Jørgen Mikkelsen sammenfatter en lang række forskningsresultater fra de sidste 30-40 år, og bogen kan derfor betragtes som en generel introduktion til nyere byhistorisk forskning i Europa.

Seminarer

Dansk Center for Byhistories 10 års jubilæum blev d. 25. oktober 2011 markeret ved seminaret Urban History Exhibited, der blev afholdt af Den Gamle By. Seminaret, der også markerede Den Gamle Bys overtagelse af Århus Bymuseum, rummede seks oplæg af internationale forskere, der satte fokus på museernes formidling af byhistorien. Heriblandt var tidligere centerleder Søren Bitsch Christensen, som under overskriften ”Concepts of Urban History” talte om netformidling herunder om centrets online præsentationer i Den Digitale Byport.

Et andet af årets seminarer var Hovedstadsmetropolen i det 20. århundrede, der blev afholdt d. 16. april 2012 på Forstadsmuseet i Avedøre. Seminaret satte fokus på hovedstadsområdets bymæssige udvikling herunder regional- og trafikplanlægningen, erhvervs- og bebyggelsesudviklingen og politiske konflikter samt administrative organer af stor betydning for den fysiske planlægning. Udgangspunktet var antologien Hovedstadsmetropolen efter 1945 fra 2011, og de fleste af oplægsholderne var forfattere til kapitler i bogen. Dansk Komité for Byhistorie var arrangør af seminaret i samarbejde med Dansk Center for Byhistorie, Forstadsmuseet og Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver.

Undervisning

I forårssemesteret 2012 underviste Kristian Buhl Thomsen et hold på andet år af bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet i emnet ”Danske byers planlægning og udvikling 1850-2012.” Professor Bjørn Poulsen, der er medlem af centrets bestyrelse, underviste i samme semester to hold på bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet i emnet ”Middelalderbyen.”

Bestyrelse

Centrets bestyrelsesformand er museumsdirektør Thomas Bloch Ravn, næstformand er institutleder Bjarke Paarup, Institut for Kultur og Samfund. Derudover består bestyrelsen af seniorforsker, arkivar Jørgen Mikkelsen fra Statens Arkiver, der repræsenter Dansk Komité for Byhistorie, mens lektor André Wang Hansen er repræsentant for Den Gamle By og professor Bjørn Poulsen for Institut for Kultur og Samfund.

Publikationer

Thomsen, Kristian Buhl: ”De tidligere administrationsbygninger i Viborgs domkirkekvarter 1726-2012 - Truet kulturarv eller potentiale for byudviklingen?”, Fra Viborg-egnen 2012, s. 184-215.

Thomsen, Kristian Buhl: ”Aarhus Godsbanegård 1923-2012 – Fra godsterminal til kulturcenter”, Århus Stifts Årbøger 2012, s. 68-83.

Thomsen, Kristian Buhl: Anmeldelse af bogen Flensborgsten – om murstensformater, teglhandel og arkitektur,Sønderjysk Månedsskrift, nr. 6, 2012, s. 247 og 250.

Faglige hverv

Kristian Buhl Thomsen er medlem af Dansk Komité for Byhistorie og var til april 2012 styrelsesmedlem og kasserer i Dansk Historisk Fællesråd.

Deltagelse i konferencer, seminarer m.v.

Kristian Buhl Thomsen deltog d. 29. august-1. september 2012 i European Association for Urban History’s 11th International Conference on Urban History i Prag, hvor han gav en paper præsentation med titlen ”Modernism and Urban Renewal in Denmark 1939-1990”. Derudover har han holdt foredrag ved Arkivforeningen i København d. 18. januar 2012 under overskriften ” Kampen om bybilledet – Dansk sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1983” og ved Folkeuniversitetet i Aarhus d. 15. marts 2012 under overskriften ”Aarhus rives ned - Bysaneringens historie” samt deltaget i seminaret Urban History Exhibited d. 25. oktober 2011 i Den Gamle By og i seminaret Hovedstadsmetropolen i det 20. århundrede d. 16. april 2012 på Forstadsmuseet i Hvidovre.

Personale

Kristian Buhl Thomsen er ansat ved centret som ph.d.-stipendiat. Cand.mag. Lars Kjær og cand.mag. Kjerstin Hundahl har gennem året haft tilknytning til centret som del af Projekt Middelalderbyen.