2001

1. Oprettelse

Dansk Center for Byhistorie blev oprettet i begyndelsen af 2001 af Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, og Historisk Institut, Aarhus Universitet.

2. Økonomisk grundlag

Centret modtager årligt et driftstilskud på 200.000 kr. fra Århus Amt. Aarhus Universitets Forskningsfond yder tilsvarende 200.000 kr. om året 2001-2005. Fra Historisk Institut, Aarhus Universitet, modtages midler svarende til ½ adjunktstilling.

3. Målsætning

Dansk Center for Byhistories opgave er ifølge vedtægterne "at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse og formidling i urbanitet og urbane områders historie og kultur. Arbejdsområdet er fortrinsvis Danmark i tidsrummet fra vikingetiden til nutiden, idet der lægges vægt på bred og komparativ forskning på internationalt niveau."

Centrets ambition er at bringe byhistorien frem i lyset. Ikke at den har været ringeagtet. De seneste år er der skrevet mange gode bøger om enkelte byers historie. De danske byers historie under ét er derimod ikke beskrevet i mere end et halvt århundrede. Byhistorien har derfor ikke den fremtrædende plads i folks historiske bevidsthed, som den har fortjent. Og har krav på.

Over 80% af alle danskere bor i dag i bysamfund. Alligevel trækker historieforskningen mere på arven fra Danmarks fortid som bonde- og søfartsnation. Historiefaget skal ideelt set anvise rødderne for den moderne dansker og give anledning til at reflektere over nutidens værdier og kultur. Den opgave løser byhistorien bedst.

Dansk Center for Byhistorie ser det som sin opgave at opruste den tværgående byhistoriske forskning. Af egen kraft og i samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer. Næsten alle større byer har i dag et byhistorisk museum og et lokalhistorisk arkiv. Arbejdet disse steder har ofte høj kvalitet. De seneste to-tre årtier er de blevet bemandet med akademisk arbejdskraft. Men det samlende midtpunkt savnes. Centrets ambition er at blive det naturlige forum for udveksling af ideer og tanker om forskning og kulturhistorisk formidling af byernes historie.

Centret tilbyder historiestuderende undervisning i de danske byers historie. Undervisningen foregår i Den Gamle By. Den er målrettet efter at kvalificere de studerende til ansættelse på byhistoriske institutioner ved siden af at give almene historiske kompetencer.

Forskningspolitisk er der de seneste år sket en åbning fra de humanistiske fag mod omverdenens ønsker. Dansk Center for Byhistorie ønsker at tage del i denne udvikling og f.eks. påtage sig opgaver som rekvireret forskning. Som partnere tænkes især på offentlige myndigheder, lokale, amtslige og nationale. Mulige projekter kunne være historiske analyser af byhierarkier, dvs. rangordningen mellem byer som følge af ændringer i transportstruktur, indkøbsmønstre, kommunikation, erhvervssamarbejde, politiske strategier og internationale udfordringer. Andre muligheder er indvandringens historie og udredninger af kulturmiljø.

4. Organisation

Dansk Center for Byhistorie er organiseret med en bestyrelse og et repræsentantskab. Alle poster er ulønnede.

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for Historisk Institut, Aarhus Universitet, og Den Gamle By. Desuden udpeger repræsentantskabet ét medlem. I 2001/02 er det formanden for Dansk Komité for Byhistorie.

Repræsentantskabet består af 20 personer, således af det afspejler det byhistoriske forskningsmiljø. Det har medlemmer fra statslige museer og arkiver, universiteter, specialmuseer m.v. Repræsentantskabets opgave er at være faglig inspirator og garant for centrets virke.

Der er i 2001 afholdt fire bestyrelsesmøder og et repræsentantskabsmøde.

I løbet af året er indledt en konstruktiv dialog med Dansk Komité for Byhistorie om fremtidigt samarbejde. Komiteen er en selvsupplerende arbejdskreds uden dagligt sekretariat. Først i det nye år ventes det vedtaget at lade komiteen udgøre centrets repræsentantskab. Derved er kræfterne samlet til gavn for dansk byhistorie. I en organisation, hvor Dansk Center for Byhistorie er den dagligt aktive part.

5. Personale

Centrets daglige leder er adjunkt, ph.d. Søren Bitsch Christensen, der blev ansat pr. 1.3. Ansættelsen ligger i universitetsregí og løber formelt indtil 31.8. 2002. I kortere perioder har der været ansat to studentermedhjælpere og en projektmedarbejder, sidstnævnte til etablering af hjemmeside.

I begyndelsen af 2002 tiltræder tre historiestuderende i en praktikordning af et halvt års varighed.

Der er ansøgt om en ph.d.-studerende som en del af de historiske institutters fællesansøgning til Forskeruddannelsesrådet, FUR. Svar forventes primo 2002.

6. Aktiviteter

Forskningsseminarer
Der er afholdt fire forskningsseminarer i efteråret 2002. Fællestemaet var "De danske byers historie. Den nyeste forskning." De to første seminarer 17.9. og 1.10. havde middelalderen som tema. De to følgende 12.11. og 26.11. havde perioden mellem middelalder og industrialiseringen som tema.

Som oplægsholdere har deltaget 23 forskere fra universiteter, statslige museer og arkiver samt Den Gamle By og Dansk Center for Byhistorie. Seminarerne blev overværet af 150 forskere og studerende.

Seminarrækken fortsættes i 2002.

Universitetsundervisning
Efteråret 2001 og foråret 2002 underviser centret i "De danske byer før industrialiseringen". Undervisningen foregår i Den Gamle By i kursuslokalet i sidebygningen ved Møntmestergården.

Forskningspolitik
Dansk Center for Byhistorie prioriterede i sine første måneder at markere byhistorien med to store ansøgninger, som desværre ikke blev imødekommet.

 • Til Danmarks Grundforskningsfond indsendte centret projektet "Danish Research Centre for Urban History & Urban Studies. Urban Denmark - Past, Present & Vision". Projektudvikler var Søren Bitsch Christensen. Ansvarshavende ansøger var professor, dr.phil. Bjørn Poulsen. Projektcentret inddrog 15 forskere fra otte institutioner.

 

Grundforskningsfonden udvalgte otte ansøgninger ud af 65 til videre bedømmelse.

 • Til Statens Humanistiske Forskningsråds netværkspulje blev indsendt ansøgning om støtte til et byhistorisk forskningsnetværk. Projektudvikler var Søren Bitsch Christensen. Ansvarshavende ansøger var professor, dr.phil. Bjørn Poulsen. Ansøgningen var understøttet af en ansvarsgruppe med yderligere to personer fra arkiv- og museumssektoren. For netværket indestod andre 31 forskere.

 

Samlet set gav SHF støtte svarende til under 20% af det ansøgte beløb fra samtlige ansøgere. Vi har dog en formodning om, at centret vil stå stærkere til næste ansøgningsrunde i 2002 efter den organisatoriske afklaring af det danske byhistoriske forskningsmiljø (jf. pkt. 4).

I betragtning af den lave andel af ansøgninger, der blev imødekommet ved disse lejligheder, er afslagene til at leve med. Ikke mindst fordi ansøgningsprocessen gav centret kontakt til en lang række forskere og institutioner. Ansøgning såvel som afslag gav desuden anledning til på ny at overveje de metodiske og begrebsmæssige rammer om byhistorie som disciplin.

Dansk Center for Byhistorie har også deltaget i formuleringen af en ny forskningspolitik.

 • Til Statens Humanistiske Forskningsråds Strategiplan 2003-2007 indsendtes på centrets initiativ et forslag til satsningsområde. Forslaget hedder "Byudvikling, urbanitet og det urbane landskab". Det blev indsendt i samarbejde med Dansk Komité for Byhistorie og Statens Arkiver. Forslaget kan læses på www.forsk.dk og www.byhistorie.dk.

 

Forslaget har indarbejdet erfaringerne fra de to første ansøgninger. Det samler sig om urbanitet som tværfagligt begreb og lancerer det urbane landskab som modvægt til det åbne landskab.

En fornyet plan lægges frem af SHF i februar 2002. Den endelige strategiplan præsenteres 15. april.

 • Drøftelserne om at skrive en samlet fremstilling af de danske byers historie i flere bind er fortsat. De øvrige parter er Dansk Komité for Byhistorie og Statens Arkivers byhistoriske forskergruppe. Centret er nu sekretariat for arbejdet.

 

Centrets målsætning og etablering er desuden beskrevet i artikler i Den Gamle Bys Årbog 2001 og Aarhus Universitets Forskningsfonds Årsberetning 2001

Hjemmeside
Centret har etableret sin hjemmeside på adressen www.byhistorie.dk. Hjemmesiden fungerer pt. primært som medie for seminarerne og universitetsundervisningen.

De videre planer er præsenteret under Handlingsplan for 2002.

Forskningsformidling
En publikation med bidragene fra centrets forskningsseminarer er under forberedelse. Ansøgninger er pt. under behandling ved en håndfuld fonde. Foreløbigt er bevilget 40.000 kr. fra Farumgaard-Fonden.

Søren Bitsch Christensen har i 2001 præsenteret byhistorisk forskning ved Jysk Åbent Universitet 25.11., Folkeuniversitetet på Samsø 28.4. og i Vejle 11.10., ved centrets eget seminar 26.11. og på Københavns Universitet 30.11. Han deltog i det 24. Nordiske Historikermødes byhistoriske symposium, Århus 10.8.

Søren Bitsch Christensen har i 2001 publiceret artiklen "Making a Regional System work. The Norway Trade of Niels Hasselbalch and the other merchants of Randers, 1761-67" i Finn-Einar Eliassen et.al. (eds.): Regional Integration in Early Modern Scandinavia, Odense University Press 2001. Han har også publiceret om kornhandel og fødevareforsyning i Danmark og Norge i 1700- og 1800-tallet i Nord Nu 2001:3.

I øvrigt erhvervede Søren Bitsch Christensen ph.d.-graden for afhandlingen "Monopol, marked og magasiner. Dansk kornhandel og kornhandelspolitik 1730-1850 med hovedvægt på reformårene". Forsvaret fandt sted 17. august på Historisk Institut, Aarhus Universitet.

Handlingsplan 2002

Centrets overordnede ambition er fortsat at blive det naturlige forum for udveksling af ideer og resultater om forskning og kulturhistorisk formidling af byernes historie.

1. Forskningsseminarer

Der er planlagt tre forskningsseminarer i foråret. Emnerne er Industribyen den 28.1. og Den Moderne By 11.2. og 8.4.

Det overvejes, om efterårets seminarer skal bestå af traditionelle foredrag om et valgt tema eller en workshop om f.eks. byhistorisk formidling.

2. Internationalt samarbejde

Der arbejdes videre på en kontakt til Institut für Vergleichende Städtegeschichte an der Universität Münster mhp. et seminar i Århus om nordvesteuropæiske havnebyer i 2002/03.

Søren Bitsch Christensen deltager i The Henry Moore Institute’s Seminar about Royal Monuments and Urban Public Space in 18th-century Europe , Leeds, 8.-10. marts og The European Association of Urban Historians. 6th International Conference, Edinburgh 5.-7. september 2002

3. Universitetsundervisning

Forløbet "De danske byer før industrialiseringen" fortsætter frem til sommer i Den Gamle By i kursuslokalet i sidebygningen ved Møntmestergården. Undervisningen i efterårssemestret bliver enten det samme eller "Dansk byhistorie fra industrialisering til i dag".

Centrets leder giver desuden specialevejledning til en række historiestuderende.

4. Forskningspolitik

Der indgives ansøgning til Statens Humanistisk Forskningsråd om støtte til byhistorisk netværk. Næste opslag formodenligt i maj. Rådets strategiplan 2003-07 præsenteres 15. april.

Projektet om en samlet fremstiling af de danske byers historie føres frem til en ansøgning til Carlsberg-Fondet 1. oktober. Det sker i samarbejde med de øvrige parter i projektet og med centret som sekretariat.

Om nødvendigt arbejdes der videre med at fremskaffe de nødvendige midler til et ph.d.-stipendium.

I slutningen af året skal mulighederne for rekvireret forskning undersøges mere målrettet.

5. Forskning

Det er endnu uafklaret, om ansøgningen om en ph.d.-studerende i tilknytning til en forskerskole imødekommes (jf. ovenstående pkt. 5). I modsat fald vil der sandsynligvis fortsat henlægges midler til et ph.d.-stipendium.

Søren Bitsch Christensens forskningsmålsætning:

 • Forberede ph.d.-afhandling til publicering.
 • Afslutning af delprojekt "Byernes økonomiske landskab i 1700-tallet"
 • Supervision af www.byhistorie.dk (jf. pkt. 6).
 • Start på større forskningsprojekt "Borgere for kongen. Borgervæbninger og borgerlig kultur 750-1870".

 

6. Hjemmeside

Målsætningen er at oparbejde hjemmesiden www.byhistorie.dk til et forskningsredskab.

Under hovedsiden placeres forskningssiten "Danmarks byer gennem århundreder". Denne site opdeles i to dele:

 1. Et byhistorisk "leksikon" med oplysninger som "Hvad er en købstad?", byernes oprindelse, størrelse, styreformer osv.
 2. Databaser og digitale samlinger: En opdeling efter tidsperioderne: Middelalderbyen, Renæssancebyen, Enevældens By, Industribyen og Den Moderne By.

Hver periode opdeles i tre punkter:

 • Informationssøgning - med bibliografi og links
 • Det digitale bymuseum - med serier af udvalgte kulturhistoriske genstande med stor "byhistorisk signalværdi"
 • Byhistoriske databaser

 

Der arbejdes i den sammenhæng på en ansøgning til Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, der yder støtte til webbaserede forskningsværktøjer. Planen er at lade praktikanter fra Historisk Institut være de primære researchere, mens multimedieformidlingen varetages af praktikanter/studerende fra tekniske og IT fag. Ansøgningen er diskuteret med studieledelsen på Intermedia (Multimedieuddannelserne) og Informatik for Kulturhistorikere ved Aarhus Universitet mhp. praktikordninger og mindre studieforløb. Andre mulige partnere er Teknikum- og Datamatikeruddannelserne, hvor der findes mindre praktikmoduler.

I 2002 begyndes med "Enevældens By". De byhistoriske databaser etableres i første række på grundlag af eksisterende datasamlinger, som forskere venligst har stillet til rådighed. Ansøgningsfrist til Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek er 11. februar med svar ultimo marts.

7. Forskningsformidling

Indtil nu er aftalt frem til april:

Centrets leder, Søren Bitsch Christensen, underviser i byhistorie på Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde og forelæser om byhistorie ved Den Gamle Bys Vennedage og på Folkeuniversitetet i Århus.

Seminarrapporten "Dansk byhistorie - en antologi" skal udkomme.

Publiceringsform for gode specialer overvejes (emner: De danske købstæder miliære bidrag i middelalderen, Byerne på Ærø i 1800- og 1900-tallet m.fl.)