Den moderne by 1880-2008

Beskrivelse

”The modern world is an urban one”. Omkring 1800 boede 80 % af den danske befolkning på landet. I dag bor ca. 85 % af danskerne i byområder. En tilsvarende udvikling har fundet sted eller finder sted i hele verden – nogle steder med lynets hast. 

Dette kursus’ hovedlinje er byudvikling og bykultur i Danmark i perioden, hvor den moderne by blev til og blev normen. Men vi skal de fleste gange også skele til udenlandske tendenser – både hvad angår byer og forskningen i dem. Der vil ikke blive tale om en kronologisk gennemgang, men derimod om en række tematiske nedslag, der skal belyse forskellige perspektiver på byen og rummet. Men fokus vil være kultur- og socialhistorie.

Byhistorie er et tværvidenskabeligt felt. Kurset bliver derfor også en række nedslag i andre fagtraditioner og vil vise, hvor frugtbar en tværvidenskabelig tilgang kan være.
Vi skal både læse, hvad historikere, journalister, litterater, geografer, sociologer, filosoffer, økonomer, antropologer, etnologer, ingeniører, medicinere, politikere, arkitekter og byplanlæggere har sagt og skrevet om byen.

Kursusdeltagelse

Udover at læse kursuslitteraturen og være aktiv i timerne forventes alle deltagere, at indgå i en temagruppe. 
Fire temagrupper nedsættes ved kursusstart (2. kursusgang) med udgangspunkt i deltagernes interesse. Det er derfor vigtigt, at alle deltagere inden kurset gør sig nogle tanker om, hvor deres interesse for byhistorie ligger. Er det byplanlægning, urbanisering, socialhistorie, industri, arkitektur, socialdemokratisk boligplanlægning, kulturliv eller noget helt andet?
Temagrupperne består af 3-4 personer og skal lave to oplæg i løbet af kurset:
1. Et kort (ca. 10-15 min) oplæg om det valgte emne på baggrund af tekster fra kurset og andre tekster udvalgt i samarbejde med kursusansvarlig. 
2. Forelæsning på et heldagsseminar i slutningen af kurset. Forelæsningen skal vare ca. 20-25 min. og være om samme emne – men udvidet med ny viden, vinkler og litteratur. Forelæsningen skal nå ud over det tekstrefererende og inkorporere selvstændige tanker, problemstillinger og meget gerne visuelt materiale.

Sidst i undervisningsplanen findes nogle temaer, der kan tjene som inspiration. Men husk selv at tænke over, hvad I har lyst til at arbejde med i semestret – og selvfølgelig noget, der ligger indenfor det overordnede tema.

Praktisk

I alt 12 kursusgange. Uge 42 er undervisningsfri.
Undervisningsgangen d. 29. oktober flyttes til tirsdag d. 28. oktober kl. 14-17.

Pensum er ca. 1000 sider

Grundbog: Søren Bitsch Christensen (ed.) Den Moderne by, Aarhus Universitetsforlag 2006. Kan købes i bogladen for 398 kr. (-10 %).

Undervisningsplan

Onsdag d. 3. september kl. 14-17 (uge 36)
2. del: Grundtræk af urbaniseringens historie. 
v. Mette Tapdrup Mortensen og Søren Bitsch Christensen

Inddeling i temagrupper. Praktisk omkring turen til København og seminaret i Den Gamle By
Introduktion til urbaniseringens historie og historiografien om den, ud fra de to begreber bysystem og urbanisme.

Christensen, Søren Bitsch and Mette Ladegaard Thøgersen (2006) "Bysystem og urbanisme ca. 1840-2000 - historie og historiografi.", i Søren Bitsch Christensen (ed.) Den Moderne by, s. 11-98. 87 s.  

Onsdag d. 10. september kl. 14-17 (uge 37)
2. del: Byform
v. Mette Tapdrup Mortensen

I anden del skal vi foregribe næste gang, hvor temaet er byplanlægning. Vi skal se på forskellige byers former og diskutere, hvad det siger om den måde de har udviklet sig, og er blevet planlagt på.

Henningsen, Peter (2007): ”Plads til dem alle. Forskningstraditioner i nyere britisk, amerikansk og skandinavisk byhistorie”, Historie, 2. del. 32 s.  

Onsdag d. 17. september kl. 14-17 (uge 38) Byplanlægning i praksis – case
v. Søren Bitsch Christensen

Norskov, Jeppe (2005): ”Byplanlægning og købstadsstyre”, i Jens Toftgaard Jensen & Jeppe Norskov, Købstadens metamorfose: byudvikling og byplanlægning i Århus 1800-1920, s. 19-23 og 36-67. 35 s.  

Onsdag d. 24. september kl. 14-17 (uge 39) Modernitet og urbanitet – fremskridt eller undergang?
1. del: Introduktion til kurset
2. del: Byhistorie som disciplin i internationalt perspektiv
Frederiksbjerg. Byvandring. Vi mødes foran indgangen til Banegården.
v. Mette Tapdrup Mortensen

Gunn, Simon (2006): History and Cultural Theory, kap 5. ”Modernity”, s. 107-130, 23 s.
Dahlkild, Nan (1992): ”Den moderne storby”, i Nan Dahlkild, Erland Munch-Petersen & Anders Ørom (red) Kultur- og Idehistorie. En essaysamling til BDI-uddannelsen, 20 s.
Bang, Herman: Uddrag fra Vekslende themaer. ”Lærlinge-Hjemmet” 1.10.1882, ””Syerskernes” Fest” 18.2.1883 og ”Billig Mad” 4.3.1883. 14 s.  

Onsdag d. 1. oktober kl. 14-17 (uge 40) Befolkning i bevægelse – demografi og socialhistorie

Johansen, Hans Chr. (2002): Danish Population History 1600-1939, s. 123-133 og 171-181, 20 s.
Hansen, Svend Aage & Ingrid Henriksen (1980): Dansk Socialhistorie 1914-1939, s. 313-338, 25 s.
Lauridsen, John T. (1997): ”Den svære vej fra land til by”, i Det store i det små, skrifter udgivet af lokalhistorisk afdeling, 10, s. 97-118, 21 s.

Onsdag d. 8. oktober kl. 14-17 (uge 41) Civilisering, regulering og kontrol
v. Mette Tapdrup Mortensen

OBS! Denne kursusgang skal vi også tale opgaver og foretage midtvejsevaluering (ca. 30 min.)
Hvem ville kontrollere hvem, hvad og hvorfor? Hvad blev der gjort for at kontrollere?
Lützen, Karin (1998): Byen tæmmes, s. 79-116, 37 s.
Telste, Kari (2002): ””Master of his House”. Moral Geography, Sexuality and the Home, in the ”City” og Kristiania at the End of the Nineteenth Century.” i Hilde Sandvik, Kari Telste og Gunnar Thorvaldsen, Pathways of the Past: essays in honour of Sølvi Sogner on her 70th anniversary 15. March 2002, s. 217-230, 13 s.

Fri i uge 42

Onsdag d. 22. til torsdag d. 23. oktober hele dage (uge 43) Udflugt til København.

Programmet bliver fastlagt i samarbejde med holdet i begyndelsen af oktober.
OBS Kursusgang flyttes til tirsdag d. 28. oktober kl. 14-17 (uge 44).  

OBS! Tirsdag d. 28. oktober kl. 14-17 (uge 44) Bolig og arkitektur

Le Corbusier (1945): Menneskenes bolig, 24 s.  

Onsdag d. 5. november kl. 14-17 (uge 45) Livsform og livsstil – mainstream og undergrund

Hvidberg, Ena & Annette Vasström (1986): ”Livsrum og livsformer i storbyen”, Arv og eje, s. 5-50, 45 s. 
Christensen, Gunvor (2003): ”København”, i Tidsskriftet antropologi, nr. 47, s. 83-97, 14 s.
Chudacoff, Howard P. (1999): The Age of the Bachelor. Creating an American Subculture, indledning + kapitel 2 ”Why So Many Bachelors?”, s. 3-21 og 45-75 48 s.

Onsdag d. 12. november (uge 46) Heldagsseminar i Den Gamle By + Dansk Center for Byhistorie.
v. Mette Tapdrup Mortensen
Denne kursusgang skal vi også tale opgaver (ca. 45 min.) + evaluering
v. Mette Tapdrup Mortensen og Allan Leth Frandsen (+ evt. Søren Bitsch Christensen)

Den Gamle By. Danmarks Købstadsmuseum 2007, s. 7-72  65 s.
Kl. 09.45: Velkomst
10-12: Præsentation af synopsis for dem, der skal skrive opgaver
Frokost (efter frokost er programmet for alle)
12.45-14.15: Den moderne by i Den Gamle By. v. museumsinspektør Allan Leth Frandsen
Præsentation af projektet og tankerne bag. Eksempler fra nedslagene i 1927 og 1974. 
14.15. Kaffe- og kagepause
14.45: Tobak i den moderne by. Ved museumsinspektør Elsebeth Aasted. Oplæg til at se udstillingen om Tobak i Den Gamle By
Ca. 16.00: Tak for i dag

Onsdag d. 19. november (uge 47) Forstaden og den globale by

Dragsbo, Peter (2006) "Forstaden – et kulturmiljøs historie", i Søren Bitsch Christensen (ed.) Den Moderne by, s. 285-302, 17 s.  

Onsdag d. 26. november (uge 48). Synopsisfremlæggelse og diskussion om opgaveskrivning for dem, der har lyst og behov